• Foreningens navn er Egedal eSport og dens hjemsted er Egedal Kommune.
 • Foreningens formål er at tilbyde eSport og herigennem fremme interessen for denne aktivitet samt
  udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det
  lokale samfund.
 • Foreningen optager medlemmer fra det fyldte 7 år.
  Alle medlemmer har stemmeret til generalforsamling
  Formand, næstformand og kasserer skal være fyldt 18 år inden disse er valgbare.
 • Fastsættes på den årlige generalforsamling
 • Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af foreningens revisor og fremlægges til
  godkendelse på den ordinære generalforsamling. Det reviderede regnskab skal være fremsendt til
  medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
 • Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes hvert år i oktober måned.
  Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer.
  Dagsorden vedlægges indkaldelsen.
  Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest 7 dage før
  generalforsamlingen.
 • Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Eventuelt.
 • Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer, der er i
  kontingentrestance, har ikke stemmeret. 
  Medlemmerne træffer beslutning ved stemmeflertal, undtagen i de tilfælde hvor der til
  afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.
  Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.
  Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en særligt indkaldt
  generalforsamling, jf. § 12.
  Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal
  afstemningen ske skriftligt.
 • generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal for bestyrelsen eller når mindst 1/3 af
  foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen
  med angivelse af dagsorden.
  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet
  og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.
 • Foreningen tegnes af bestyrelsen.
 • Foreningens daglige ledelse ligger hos bestyrelsen, der består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter.
  Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Formand og 1
  bestyrelsesmedlem vælges de ulige år, kasserer, næstformand og 1 bestyrelsesmedlem vælges de
  lige år.
  Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem
  forlader bestyrelsen indenfor valgperioden.
  Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved stemmeflertal og i
  tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
  Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt
  og indkaldes med mindst 7 dages varsel.
  Bestyrelsen er berettiget til at eksludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men
  vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den førstkommende generalforsamling.
  Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten, som
  derefter sidder til førstkommende ordinære generalforsamling.
 • Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål/vedtægter kan kun vedtages på en særligt
  indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 3/4 af de
  fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget. 3
  Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny
  generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødtes
  antal.
  I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud til Kulturhuset i Stenløse.
  Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den …. Formand__________________________________________________
  Sekretær/næstformand________________________________________
  Kasserer____________________________________________________
  Bestyrelsesmedlem 1__________________________________________
  Bestyrelsesmedlem 2___________________________________________